A Vedofelszerelesek.hu webáruház termékeire magánszemélyeknek,  (Fogyasztó vagy természetes személy)  12 hónap jótállást vállal !

A Vedofelszerelesek.hu webáruház , Cégek számára,  6 hónapos jótállást vállal , a jogszabályban rögzítetteken felül !

Fontos, hogy a garancia csak a rendeltetésszerű használat során, a gyártásból vagy anyag hibából adódó meghibásodásokra vonatkozik. A jogos reklamációkat 12 hónapon belül díjmentesen megjavítjuk vagy a hibás terméket kicseréljük, Cégeknek 6 hónapon belül.

Garanciális probléma esetén a következő a teendő:

 • A problémás terméket a számla másolatával vagy blokkal együtt a Vedofelszerelesek.hu webáruház címére kell visszajuttatnod. (1184 Budapest, Üllői út 339-343.)
 • Ezt megteheted postai úton, de személyesen is beadhatod hozzánk.
 • A garanciális cserére küldött árukat csak TISZTA (kimosott, megtisztított, stb.) állapotban tudjuk átvenni!
 • A termék beérkezése után, a gyártó cégekkel együttműködve, elbírálásra kerül a reklamáció.
 • Szándékosan megrongált, nem rendeltetésszerűen használt terméket nem áll módunkban cserélni!
 • Ha a reklamáció jóváhagyásra kerül és a termék nem javítható, 3 lehetőség közül lehet választani:

o   A termék cseréje.

o   Az összeg levásárlása.

o   Az összeg visszafizetése.

A választási lehetőségek teljesítéséről minden esetben telefonon egyeztetünk Veled!

Ha a reklamáció nem kerül jóváhagyásra a terméket egy jegyzőkönyv és egy gyártói állásfoglalás kíséretében visszajuttatjuk Hozzád.

 

Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. §-a alapján

a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Mindezek alapján egy jogi személy (pl. kft..) nem minősül fogyasztónak.

A hatályba lépett rendelkezések közül legfőbb változás, hogy a Korm. rendelet alapján szavatossági igényérvényesítés esetében a bizonyítási teher kérdése kapcsán az eddigi 6 hónapos határidő 1 évre emelkedett. Ez azt jelenti, hogy továbbra is 2 év a szavatossági elévülési határidő, de ha letelik az első 1 év,akkor már a fogyasztónak kell bizonyítania (rajta van a bizonyítási teher), ha a kereskedő vitatja azt.

Másik fontos változás, ez azonban már a Ptk.-t érinti, hogy fogyasztó által történt vásárlások esetében

már nem létezik az a szavatossági igény, amely szerint a fogyasztó jogosult lenne az árucikk saját maga vagy más által történő kijavítására, kijavíttatására. Korm. rendelet rendelkezései nem érintik a nem fogyasztók által történt vásárlásokat. Esetükben továbbra is azok a rendelkezések alkalmazandóak, amelyek a Ptk.szavatossági rendelkezései rögzítenek, a nem fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó külön rendelkezéseket nem ideértve. Fontos eltérés, ha nem fogyasztó vásárol, akkor a szavatossági határidő 1 év, és ezalatt a bizonyítási tehet mindvégig – egységesen – a vásárló oldalán áll fenn.Szavatossági igények tekintetében pedig nem csak kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás gyakorolható, de a kijavítás, kijavíttatás a kötelezett (kereskedő) költségén is.Megemlítjük még, hogy fogyasztó által tett minőségi kifogás esetében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell a reklamációt intézni.fogyasztó reklamációját.

 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági ő és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefügg átmeneti és ő ő felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt ő felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet államtitkár feladat- ő és hatáskörér l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § ő s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet államtitkár ő feladat- és hatáskörér l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § ő a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem ő el:

 1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári ő Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján t megillet jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási ő ő igény) érvényesít. (2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelel en alkalmazni kell. ő
 2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseit l ő ő a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltér szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
 3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell ő bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a ő panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben ő ő foglaltakkal összhangban álló – módjára. (2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló ő bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.
 4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényér l jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített ő adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, ő c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, ő ő d) a hiba bejelentésének időpontját, ő e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. (2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltér módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. (3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó ő a megyei (f városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett m köd békéltet testület eljárását is kezdeményezheti. (4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell ő bocsátani. (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak  bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltet testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles ő értesíteni a fogyasztót. (6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényér l felvett jegyőz könyvet az annak  felvételét l számított három évig köteles meg őrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.  (7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem min sül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak
 5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 6. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel ő kell tüntetni a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolog azonosításához szükséges adatokat, c) a dolog átvételének id pontját, továbbá ő d) azt az id pontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti. ő (2) Az (1) bekezdésben el írtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.
 7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentésér l. ő (2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban el írtak betartásával köteles elvégezni. ő (3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelel alkalmazásával köteles eljárni.
 8. § (1) A 4–6. §-ban, valamint a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok ő szerint. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény ő alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
 9. § Ez a rendelet a kihirdetését követ tizenötödik napon lép hatályba.
 10. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.