JÁTÉKSZABÁLYZAT

I. Definíciók

 1. A Játék: „Keressük a legrendezettebb műhelyt” kampány, nyereményjáték (a továbbiakban: Játék).
 2. A Játék szervezői: A Játék szervezői a Tisza 97 Munkaruházati és Munkavédelmi Kft.(1181 Budapest, Üllői út 339-343.; Cégjegyzékszám: 01-09-998651)– továbbiakban Szervezők. A fentieken túl Szervezőnek minősülnek mindazon személyek (természetes és jogi személyek egyaránt), akik a jövőben szervezőként csatlakoznak a nyereményjátékhoz.
 3. Játékban résztvevő személyek: A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött belföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve:
 4. a Szervezők és Közreműködők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 5. Szervezők és Közreműködők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 6. akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjátékszabályzat megsértése miatt kizártak.

II. Feltételek

Játékra jelentkezési/nevezési időszak, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2021. május 04 -én 00:00:00 órakor kezdődik és 2021. május 16-én 23:59:59 óráig tart.*2021 május 31 23:59:59-ig meghosszabbítva.   A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett jelentkezést/nevezést érvénytelennek tekintjük.

III. Nyereményjáték menete

Akik a https://www.facebook.com/vedofelszerelesek honlapon a megadott képhez vagy videóhoz kommentet fűznek kép- vagy videó formájában, nyereménysorsoláson vesznek részt. A nevezés díjmentes. A Játékosok a nevezéssel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Egy Játékos csak egy képet illetve videót csatolhat. A Játékosnak érvényes és azonosítható Facebook profillal kell rendelkeznie (Teljes név és önmagát ábrázoló fénykép, a profilképek közt nyilvánosan elérhető formában).

Szervező érvényesen Játékosnak tekinti azt, aki:

 1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és
 2. a https://www.facebook.com/vedofelszerelesek oldalon valós kiemelt kép vagy videó alatt valós tartalmú képet vagy videót oszt meg.
 3. Az értékelés: A Játékszabály szerint a Játék időintervallumában legtöbb „kedvelést” kapott kép vagy videó nyer. Amennyiben a nyertes valamilyen okból nem jogosult a nyereményre, vagy 60 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére a soron következő tartaléknyertest (második legmagasabb kedvelés-számmal rendelkező kép vagy videó feltöltője). A Szervezők az értékelést követően a nyertest Facebook Messenger üzenetben és a Játékot alkotó kép vagy videó alatti kommentben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg.
 4. Nyeremény: Bruttó 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány.
 5. Nyeremény átvétele: A értékelés során egy Játékos ebben a játékban legfeljebb egy nyeremény csomag megnyerésére jogosult. A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 120 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 120 napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik. Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 6. Egyéb rendelkezések: Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.
 7. Adatkezeléshez hozzájárulás: A Játékban való részvétel önkéntes. A játékos a Játékra való nevezésével egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők a www.vedofelszerelesek.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet a marketing.vedofelszerelesek@gmail.com e-mail címen.

Budapest, 2021.05.04

Szervezők